Algemene voorwaarden BASIS kracht 2023

Fysiotherapie en Vitaliteit

Voor een optimale dienstverlening heeft BASIS kracht onderstaande algemene voorwaarden opgesteld. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingen en diensten geleverd door BASIS kracht. De algemene voorwaarden zijn van toepassing zolang je onder fysiotherapeutische of orthomoleculaire (vitaliteit) behandeling bent. Deelname aan activiteiten in de praktijk geschiedt op eigen risico.

Huisregels

 • De patiënt/client neemt bij de eerste afspraak een geldig ID-bewijs (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart) mee en gegevens over de zorgverzekering. Wanneer er een doorverwijzing is door een arts of specialist, neemt de patiënt/cliënt ook de verwijspapieren mee.
 • De patiënt/client neemt bij elke afspraak een badhanddoek mee. 
 • De behandelovereenkomst wordt elektronisch bevestigd door beide partijen via Medikad en brengt voor beide partijen rechten en verplichtingen met zich mee, waarop zij aangesproken kunnen worden. Met instemming van de behandeling, verklaart cliënt/patiënt kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de bepalingen waaronder de uitvoering van de overeenkomst zal plaats vinden.
 • Alle (fysio)therapeuten binnen de praktijk staan geregistreerd in het (KRF) van het Koninklijk Genootschap Fysiotherapie (KNGF) en in het B.I.G.-register.
 • De patiënt/cliënt verplicht zich middels de intake relevante informatie aan de therapeut te verstrekken.
 • De patiënt/cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier.
 • De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de patiënt in alle fasen van de behandeling.
 • De therapeut zal geheimhouding betrachten ten aanzien van de door de patiënt t.b.v. het dossier verstrekte gegevens. Bij visitatie van de praktijk wordt wel inzage gegeven op de inhoud van het dossier ter controle of alle gegevens goed opgenomen zijn, de personalia zijn dan onherkenbaar gemaakt naar de visiteur.
 • De therapeut verplicht zich de cliënt/patiënt correct door te verwijzen of te adviseren om naar een collega- therapeut of een arts te gaan, indien zijn behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
 • Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.
 • De werkwijze voor de behandeling wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen verricht worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de patiënt dit onmiddellijk aan te geven.
 • Indien er door bijvoorbeeld geloofsovertuiging tegen bepaalde handelingen en/of vormen van behandelingen bezwaar bestaat, dient de patiënt/cliënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken zodat de (fysio)therapeut kan oordelen of de patiënt/cliënt behandeld kan worden.
 • Als een patiënt er bezwaar tegen heeft om door een fysiotherapeut van een andere sekse behandeld te worden dient dit voor het eerste consult aangegeven te worden.
 • BASIS kracht is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade van of aan materiële en/of immateriële zaken van de patiënt/cliënt.
 • De patiënt/cliënt is verplicht naar beste weten inlichtingen te verschaffen en medewerking te verlenen ten behoeve van de behandeling. Indien de patiënt/cliënt niet bereid is bepaalde adviezen van de behandelend fysiotherapeut te volgen, zal de behandelend fysiotherapeut dit met de patiënt/cliënt bespreken
 • Kom niet meer dan 5 minuten van tevoren. Wanneer het bordje op ‘vrij’ staat, mag u naar binnen lopen. Ander komt de therapeut u halen. 
 • Binnen de praktijk gedraagt iedereen zich volgens de algemeen geldende normen en waarden. 
 • BASIS kracht aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten, die zich niet aan de instructies van de fysiotherapeut hebben gehouden. 
 • In geval van calamiteiten volgt de patiënt/cliënt de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (politie, brandweer) op. 
 • BASIS kracht stelt het zeer op prijs indien u opmerkingen, ideeën, etc. heeft ter verbetering van onze dienstverlening. U kunt dit zowel mondeling als via e-mail aan ons doorgeven.

Betalingsvoorwaarden

Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen jou als cliënt en de fysiotherapeut van BASIS kracht.

 • De patiënt/cliënt is te allen tijde verantwoordelijk voor de betaling van de facturen.
 • BASIS kracht heeft geen overeenkomsten met zorgverzekeraars, dus ontvangt de patiënt/cliënt de factuur. De patiënt/cliënt kan de factuur zelf indienen bij de zorgverzekeraar. Deze factuur wordt verstuurd via e-mail. 
 • De factuur dient direct binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Dit kan in onderling overleg overgemaakt worden, in contant of via een betaalverzoek. 
 • Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het BASIS kracht vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen, dan wel derden daarmee te belasten. 
 • Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de cliënt.
 • Afhankelijk van het zorgpakket van de patiënt/cliënt, kan de factuur bij de verzekering worden verhaald.
 • De patiënt/cliënt dient de verzekeringspolis van te voren na te lezen om zelf het aantal behandelingen dat vergoed wordt in de gaten te kunnen houden. Ook of hij/zij in het betreffende jaar al ergens anders fysiotherapie heeft gehad. De patiënt/cliënt is hier zelf verantwoordelijk voor. 
 • BASIS kracht kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het overschrijden van het aantal behandelingen waarvoor de patiënt/cliënt verzekerd is.
 • De patiënt/cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van te voren ) af te zeggen. Afspraken die niet of te laat worden afgezegd, zullen in rekening worden gebracht.

Privacy statement

BASIS kracht houdt, om de behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij van persoonlijke en medische gegevens van de patiënt/cliënt. Op deze registratie is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt diverse plichten en heeft de patiënt/cliënt een aantal rechten. BASIS kracht heeft hiervoor een privacy policy opgesteld. BASIS kracht behoudt zich het recht voor dit privacy policy aan te passen. Elke aanpassing wordt mondeling of via de website bekend gemaakt. Wij adviseren de patiënt/cliënt dan ook regelmatig op de website te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd.

Klachtenregeling

Wanneer de patiënt/cliënt een klacht heeft betreft de behandeling, is het fijn om deze eerst te bespreken met de (fysio)therapeut. Mocht dit niet naar tevredenheid lukken, dan neemt de praktijk contact op met de geschillencommissie. BASIS kracht is aangesloten bij de klachtenregeling van het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). U kunt op de website van het KNGF meer informatie vinden. 

BASIS kracht is gerechtigd, indien daartoe naar haar oordeel de noodzaak bestaat, de onderhevige algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Deze wijzigingen worden van tevoren op de site aangekondigd en bij cliënten die onder behandeling zijn per mail toegezonden, uiterlijk 14 dagen voor de beoogde ingangsdatum.

Voorwaarden voor de fysiotherapeut m.b.t. de behandeling

 • De behandelend (fysio)therapeut handelt voor de uitvoering van deze overeenkomst conform afdeling 7.7.5 BW (de overeenkomst betreffende geneeskundige behandeling) en de voor zijn/haar beroepsgroep geldende voorschriften, modelregelingen en/of protocollen. 
 • De behandelend fysiotherapeut is verplicht patiënt/cliënt te informeren over het voorgenomen onderzoek en/of de voorgestelde behandeling en over de ontwikkelingen omtrent het onderzoek, de behandeling en de gezondheidstoestand van de patiënt/cliënt, tenzij de patiënt/cliënt heeft aangegeven geen inlichtingen te willen ontvangen. 
 • De behandelend (fysio)therapeut houdt een dossier bij met betrekking tot de behandeling van de patiënt/cliënt. 
 • De behandelend (fysio)therapeut is verplicht geheimhouding te betrachten ten aanzien van de behandeling van de patiënt/cliënt, tenzij de patiënt/cliënt toestemming heeft gegeven voor de verstrekking van informatie, geheimhouding in strijd is met een wettelijke plicht of geheimhouding in redelijkheid niet van de behandelaar kan worden gevergd. 
 • De behandelend (fysio)therapeut neemt bij zijn/haar werkzaamheden de eisen in acht die volgens de algemeen aanvaarde standaard aan een behandelaar op grond van zijn beroep en rekening houdend met zijn individuele deskundigheid redelijkerwijs mogen worden gesteld. De door de beroepsorganisatie opgestelde gedragsregels, richtlijnen en algemene kwaliteitscriteria gelden daarbij als uitgangspunt.

Aansprakelijkheid

 • BASIS kracht is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat is uitgegaan van door u verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor de praktijk kenbaar hoorde te zijn. 
 • BASIS kracht is niet aansprakelijk voor uit een opschorting van behandelingen en/of dienstverlening voor u voortvloeiende schade, indien die opschorting het gevolg is van het verzuim om tot tijdige betaling van de declaraties van de praktijk over te gaan. 
 • Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte behandelingen en/of dienstverlening geen rechten ontlenen. De patiënt/cliënt vrijwaart BASIS kracht tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door BASIS kracht ten behoeve van uw verrichte behandelingen en/of dienstverlening.
 • BASIS kracht is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van met betrekking tot de overeenkomst door derden verrichte behandelingen en/of dienstverlening.
 • Als de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag, dat voor de behandelingen en/of dienstverlening in de zaak in verband waarmee de schade is ontstaan, door de patiënt/cliënt aan BASIS kracht is betaald, met een maximum van € 1.000,00.

Intellectuele eigendomsrechten

Het is, zonder voorafgaande schriftelijk toestemming, niet toegestaan om door of namens BASIS kracht geproduceerde adviezen, trainingen, contracten of andere voortbrengselen van de geest al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren.

Contactgegevens

BASIS kracht – Fysio, vitaliteit en sport
De Weel 56
1777 MT Hippolytushoef
[email protected]
06-47058888

1 september 2022

BASIS krachtkamp en Personal Training

Voor een optimale dienstverlening heeft BASIS kracht onderstaande algemene voorwaarden opgesteld. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten in de vorm van  (sport)activiteiten geleverd door BASIS kracht.

1. DEFINITIES

 • BASIS kracht: de partij waarmee u een overeenkomst sluit betreffende  (sport)activiteiten.
 • Cliënt(en)/deelnemer(s): U als natuurlijk(e) perso(o)n(en) die niet handel(t)(en) in de  uitoefening van een beroep of bedrijf en die een overeenkomst aangaat met betrekking  tot (sport)activiteiten.
 • De overeenkomst: overeenkomst tussen BASIS kracht en de cliënt ter zake van de  (sport)activiteit.
 • (Sport)activiteiten: de sportlessen (BASIS krachtkamp, Personal Training, etc.) die u kunt  volgen bij BASIS kracht.
 • Lesgeld: het door u verschuldigde bedrag, te betalen aan BASIS kracht. Het lesgeld  betaalt u voor de abonnementen. Deze abonnementen geven u het recht om deel te nemen aan de (sport)activiteiten die BASIS kracht geeft. Waar het in deze voorwaarden  over lesgeld gaat, kan er ook strippen of abonnementen mee bedoeld worden.  

2. TOEPASSELIJKHEID VAN DE VOORWAARDEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing indien u als deelnemer zich bij BASIS kracht heeft  ingeschreven voor het volgen van BASIS krachtkamp, personal training of enig andersoortige  (sportieve) activiteit(en), hierna te noemen: ‘activiteit(en)’. Op iedere activiteit, dus ook indien er geen overeenkomst afgesloten is, (bijvoorbeeld in geval van een proefles) zijn deze  voorwaarden van toepassing verklaard. 

3. AANMELDING, INSCHRIJVING EN PLAATSING

3.1.Van de inschrijving en de plaatsing krijgt de deelnemer zo spoedig mogelijk een digitale  bevestiging. Bij inschrijving is met onmiddellijke ingang lesgeld verschuldigd.  

3.2.Indien zich meer deelnemers hebben aangemeld dan door BASIS kracht geplaatst kunnen  worden, komt tussen de niet te plaatsen deelnemers en BASIS kracht niet direct een overeenkomst tot stand. Er zal in dat geval contact worden opgenomen met deze deelnemer(s). De deelnemer(s) die niet geplaatst kunnen worden krijgen daarvan bericht.  Indien met betrekking tot de desbetreffende activiteit een wachtlijst wordt bijgehouden,  wordt de niet geplaatste deelnemer op die wachtlijst bijgeschreven. Indien deze deelnemer  zich voor de eerstvolgende, soortgelijke activiteit opnieuw aanmeldt, zal deze deelnemer bij  voorrang geplaatst worden.  

3.3.Indien zich naar het oordeel van BASIS kracht onvoldoende deelnemers hebben ingeschreven  voor een activiteit, dan is BASIS kracht bevoegd om de betreffende activiteit te annuleren,  ook indien de in artikel 3.1 bedoelde bevestiging door de deelnemer mocht zijn ontvangen.  

3.4.De overeenkomst gesloten met BASIS kracht is strikt persoonlijk en kan niet worden  overgedragen aan derden, tenzij hier schriftelijk andere afspraken over zijn gemaakt.  

3.5.Een lidmaatschap loopt van de eerste tot en met de laatste dag van de maand. Er wordt een  opzegtermijn gehanteerd van één maand.

4. BETALINGEN EN LESGELD

4.1.Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de  aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg  van veranderingen in BTW tarieven  

4.2.BASIS kracht is bevoegd om het lesgeld te verhogen. De door u gekochte strippen,  bijvoorbeeld met een 10 strippenkaart die u tegen een andere prijs hebt ingekocht veranderen daardoor niet.  

4.3.Indien er door de deelnemer gekozen is voor een lidmaatschap voor 1 of 1,5 keer per week,  verstuurt BASIS kracht eens per maand een factuur. 

4.4.De deelnemer is te allen tijde verantwoordelijk voor de betaling van de factuur. 4.5.De factuur dient direct binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Dit kan in  onderling overleg overgemaakt worden, in contant of via een betaalverzoek. 

4.6.Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het BASIS kracht vrij om  zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen, dan wel derden daarmee te  belasten.  

4.7.Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de  buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de deelnemer. 

5. TIJDSTIP EN PLAATS VAN DE ACTIVITEIT

5.1 Door BASIS kracht zal via de mail, WhatsApp en/of de website bekend maken wanneer de  activiteit start en op welk(e) tijdstip(pen) de activiteit gegeven zal worden. Als deelnemer  wordt u geacht in te schrijven voor de activiteit die u gaat volgen. Het volgen van een  activiteit op andere plaatsen en/of tijdstippen dan waarvoor u bent ingeschreven is derhalve  niet toegestaan, tenzij anders is besloten in samenspraak met BASIS kracht.  

5.2 Indien BASIS kracht voor en/of na aanvang van de activiteit door enigerlei oorzaak niet in  staat zijn om de activiteit, of een gedeelte daarvan, te laten plaatsvinden op de in artikel 5.1  bedoelde plaats(en) en/of tijdstip(pen), is BASIS kracht bevoegd om te bepalen dat de  activiteit geheel of gedeeltelijk zal plaatsvinden op (een) andere plaats(en) en/of tijdstip(pen). Indien de activiteit gedurende langer dan 3 maanden niet uitgevoerd kan  worden kunnen partijen de overeenkomst laten ontbinden. Van deze termijn kan alleen  worden afgeweken als dit door BASIS kracht schriftelijk is vermeld. Restitutie van het lesgeld  vanaf het moment dat de activiteit niet meer uitgevoerd kon worden is dan mogelijk, zonder  dat BASIS kracht gehouden is tot enige vorm van schadevergoeding of boete. 

6. HANDELSWIJZE BIJ VERHINDERING

6.1.Indien de activiteit geheel of gedeeltelijk per keer, dan wel voor meerdere keren, niet door  de deelnemer kan worden gevolgd wegens een door hem of haar vastgestelde verhindering,  kunnen de activiteiten (of het desbetreffende gedeelte daarvan) niet worden ingehaald en  wordt op het overeengekomen lesgeld/strippen geen restitutie verleend. Hiervan kan alleen  worden afgeweken indien hier door BASIS kracht anders wordt beslist. Een en ander zal in  redelijkheid geschieden.  

6.2.Deelnemer dient te allen tijde minimaal 1 uur van tevoren bij groepslessen en 24 uur van  tevoren bij personal training verhindering van deelname aan een activiteit te melden bij  BASIS kracht. Dit kunt u doen door contact op te nemen met BASIS kracht. Indien dit korter  dan 1 of 24 uur van tevoren geschied verliest deelnemer alle recht op inhalen van de  verhinderde activiteit. Strippen en/of lesgeld wordt dan niet gerestitueerd.  

6.3.Indien sprake is van een op grond van artikel 5.2 verschoven activiteit of onderdeel daarvan  en de deelnemer op de nieuw vastgestelde tijdstippen verhinderd is, is BASIS kracht verplicht om de deelnemer een passend alternatief aan te bieden. Als passende alternatieven worden  in ieder geval aangemerkt het geven van gelegenheid om de gemiste activiteit of onderdelen  daarvan op een later tijdstip te volgen dan wel, zulks naar keuze van BASIS kracht, het  restitueren van de strippen/lesgeld naar evenredigheid van de niet door hem of haar  gevolgde activiteiten. Indien de deelnemer zich op verhindering beroept zal BASIS kracht mogen verlangen dat de deelnemer de reden van verhindering opgeeft en desgewenst  aantoont. 

6.4.BASIS kracht behoudt het recht om deelname aan een activiteit te weigeren, of de  overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, wanneer de deelnemer herhaaldelijk  niet volgens afspraak verschijnt of na herhaaldelijke annuleringen de termijn in de overeenkomst overschrijdt. Hierbij is BASIS kracht nimmer gehouden tot enige vorm van  schadevergoeding en zonder dat er een ingebrekestelling is vereist. (Gedeeltelijke) Restitutie  van het betaalde lesgeld vindt in dit geval nimmer plaats, tenzij de niet-nakoming aantoonbaar verwijtbaar aan de zijde van BASIS kracht ligt. 

7. MELDPLICHT RELEVANTE MEDISCHE INFORMATIE AAN BASIS kracht

7.1.Deelnemer moet fit zijn bij aanvang van de (sport)activiteiten. Deze verantwoordelijkheid ligt  expliciet bij de deelnemer, aangezien deze het beste de medische gezondheid kan inschatten. 

7.2.Deelnemer dient (in het eventuele intakegesprek) alle medische of fysieke gegevens die hem  of haar bekend zijn en van belang kunnen zijn voor verantwoorde deelname aan een  activiteit aan BASIS kracht mede te delen. Hiervan kunnen aantekeningen worden gemaakt  door BASIS kracht. BASIS kracht zal te allen tijde vertrouwelijk omgaan met deze informatie. 

7.3.Deelnemer is verplicht pijn, onbehagen of abnormale vermoeidheid voor, tijdens of na de  activiteit onverwijld te melden aan BASIS kracht, evenals veranderingen in lichamelijke  conditie gedurende de duur van de overeenkomst, voor zover relevant na verstrijken van de  overeenkomst, doch niet later dan 1 week na verstrijking van de overeenkomst.  

7.4.Bij bestaande medische klachten, maar ook tijdens de periode van de looptijd van de  overeenkomst zich aandienende lichamelijke klachten, dient de deelnemer direct te  overleggen met zijn of haar huisarts/specialist/fysiotherapeut en zal alleen met een positief  advies van de huisarts/specialist/fysiotherapeut deelnemen aan de activiteit. Dit advies zal te  allen tijde schriftelijk aangetoond moeten worden door deelnemer.  

7.5.Is er sprake van een ernstige blessure of moet u een operatie ondergaan, dan is het mogelijk  de overeenkomst (indien u een abonnement heeft) tijdelijk stop te zetten, mits dit tijdig  wordt aangegeven bij BASIS kracht. Definitief stopzetten is alleen mogelijk bij zeer ernstige  redenen en moet in overleg gebeuren. Let wel, er moet sprake zijn van een ernstige blessure  zoals o.a. maar niet uitsluitend: breuken, spierscheuringen, negatief advies van huisarts/specialist/ fysiotherapeut e.d. zodat u niet aan activiteiten mee kunt doen. Bij onder  andere maar niet uitsluitend normale vermoeidheid, reguliere spierpijn e.d. is dat niet  mogelijk.

8. AANSPRAKELIJKHEID

8.1.BASIS kracht is niet aansprakelijk wanneer bij het deelnemen aan een activiteit, door welke  oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de deelnemer en/of derden toebehorende zaken  verloren gaan.  

8.2.BASIS kracht is niet aansprakelijk op het moment dat de deelnemer op enigerlei andere wijze  (lichamelijke, dan wel geestelijke) schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondelinge of schriftelijke door BASIS kracht, of instructeurs in dienst van  BASIS kracht, gegeven instructies.  

8.3.BASIS kracht is wel aansprakelijk, indien de hiervoor bedoelde schade het gevolg is van opzet  of grove schuld van BASIS kracht. Indien BASIS kracht aansprakelijk is uit welken hoofde ook,  blijft de aansprakelijkheid beperkt tot een in de in aansprakelijkheidsverzekering van BASIS  kracht genoemde maximale verzekerde som per gebeurtenis.  

8.4.Deelnemer is jegens BASIS kracht aansprakelijk wanneer BASIS kracht op enigerlei wijze  schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk,  door BASIS kracht – of instructeurs in dienst van BASIS kracht – gegeven instructies door deze  deelnemer. Deelnemer dient BASIS kracht te vrijwaren voor de schade die hij of zij bij andere  deelnemers veroorzaakt.  

8.5.Deelnemer aanvaardt door en voor deelname aan een activiteit uitdrukkelijk het risico op  blessure(s) en materiële slijtage/schade die door deelname aan een activiteit kunnen  ontstaan. BASIS kracht is niet aansprakelijk voor het effect van defecte kleding/toestellen/apparatuur die de deelnemer gebruikt voor, tijdens of na een activiteit.

8.6.Aanvullend geldt uitdrukkelijk bovenop de hiervoor aangegeven artikelen het volgende:  Indien deelnemer lichamelijke klachten ontwikkelt en hierdoor schade, letsel, beperking in  het functioneren en/of andersoortige schade lijdt, dan dient uitdrukkelijk te worden  aangetoond dat deze schade etc. alleen opgetreden zou zijn geweest door deelname aan een  activiteit. Met andere woorden: als de schade, letsel, beperking in het functioneren en/of  andersoortige schade tevens zou zijn opgetreden, al dan niet direct of pas na lange tijd (1-10)  jaar, in het ‘dagelijks leven’ dan is BASIS kracht niet schadeplichtig jegens deelnemer. De  gedachte hierachter is dat een dergelijke schade onafwendbaar zou zijn opgetreden in het  dagelijks leven en dat het derhalve niet redelijk is dat deze schade verhaald kan worden op  BASIS kracht, aangezien door deelname aan een activiteit bij BASIS kracht slechts (versneld)  het gevolg (schade etc. etc.) is opgetreden, terwijl de oorzaak al bij deelnemer, al dan niet  door eigen toedoen, aanwezig was. Deelnemer neemt hier expliciet kennis van, en accepteert deze voorwaarden uitdrukkelijk! 

9. GEDRAGSREGELS EN HYGIËNE

9.1.De deelnemer zal steeds tenminste minimaal 5 minuten voor aanvang van de activiteit  aanwezig zijn en zal de aanwijzingen van BASIS kracht opvolgen.  

9.2.De deelnemer zal zich houden aan de zo nodig door BASIS kracht te geven kledingvoorschriften. De deelnemer zal de gestelde hygiënevoorschriften in acht nemen. 

9.3.De deelnemer zal de andere deelnemers niet hinderen of op enigerlei ongewenste manier  benaderen. Hiervan dienen deelnemers onverwijld melding van te maken, waarop BASIS  kracht de situatie zal beoordelen.  

9.4.Onacceptabel gedrag, in welke vorm dan ook van de deelnemer voor, tijdens of na de  activiteit, is altijd een geldige reden tot uitsluiting van (toekomstige) (sport)activiteit(en),  zonder dat deelnemer, in geval van uitsluiting, recht heeft op enige vorm van restitutie. 

9.5.Onacceptabel gedrag zal beoordeeld worden door BASIS kracht, of een natuurlijk persoon  werkend in opdracht/voor BASIS kracht. Uitkomst van het oordeel kan op generlei wijze in  twijfel worden getrokken, of op enige wijze worden betwist, zelfs als dit leidt uitsluiting van  een deelnemer van (toekomstige) (sport)activiteit(en) gegeven door BASIS kracht.

10. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten door of met BASIS kracht aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die ontstaan  naar aanleiding van de overeenkomst tussen deelnemer en BASIS kracht zullen worden  beoordeeld door een bevoegd persoon. 

Contactgegevens

BASIS kracht – Fysio, vitaliteit en sport
De Weel 56
1777 MT Hippolytushoef
[email protected]
06-47058888

1 september 2022

Neem contact opNeem contact opBedankt voor je berichtje!

Ik neem zo snel mogelijk contact met je op.