Privacy policy 2023

BASIS kracht hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy staat heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. 

BASIS kracht doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. BASIS kracht houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat BASIS kracht in ieder geval:

 • Persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy policy; 
 • Verwerking van de persoonsgegevens beperkt zich tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 
 • Vraagt om uitdrukkelijke toestemming als deze nodig is voor de verwerking van de persoonsgegevens; 
 • Passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is; 
 • Geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 
 • Op de hoogte is van uw rechten omtrent persoonsgegevens, de cliënt/patiënt hierop wil wijzen en deze respecteert. 

BASIS kracht is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van patiënten of cliënten

BASIS kracht verwerkt uw persoonsgegevens zodra u gebruik maakt van onze diensten en/of u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. De persoonsgegevens die door BASIS kracht worden verwerkt, zijn persoonsgegevens die u mondeling, via de website www.basis-kracht.nl, per e-mail, sms, apps, facebook, WhatsApp, Instagram, of op andere wijze direct of indirect hebt doorgegeven en/of persoonsgegevens die worden gegenereerd door het ontvangen van door ons verzonden elektronische berichten of gebruik van de website www.basis-kracht.nl, of daarmee vergelijkbare toepassingen. 

Persoonsgegevens van patiënten/cliënten of leveranciers worden door BASIS kracht verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 

 • Patiënt/cliëntgegevens vastleggen t.b.v. behandelproces; 
 • Cliëntgegevens vastleggen t.b.v. sportactiviteiten; 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 

 • De behandelovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan BASIS kracht de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

 • Voornaam; 
 • Tussenvoegsel; 
 • Achternaam; 
 • Adresgegevens; 
 • (Zakelijk) Telefoonnummer; 
 • (Zakelijk) E-mailadres; 
 • Geslacht; 
 • Geboortedatum; 
 • Gezondheidsgegevens; 
 • Verzekeringsgegevens; 
 • BSN; 
 • ID of paspoortnummer; 

Uw persoonsgegevens worden door BASIS kracht opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: 

 • Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst. 
 • 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Verwerking van persoonsgegevens van zorgverleners

Persoonsgegevens van zorgverleners worden door BASIS kracht verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 

 • Uitwisselen van patiëntgegevens t.b.v. de behandeling. Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 
 • Verwijzing; 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan BASIS kracht de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

 • Voornaam; 
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam; 
 • Adresgegevens; 
 • E-mailadres; 
 • Telefoon; 
 • AGB; 
 • BSN.

Uw persoonsgegevens worden door BASIS kracht opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: 

 • Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst van de patiënt. 
 • 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Waarom heeft BASIS kracht deze gegevens nodig?

BASIS kracht verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • Administratieve doeleinden, zoals bijvoorbeeld declaraties; 
 • Communicatie met zorgverleners, letselschade advocaten over een opdracht; 
 • Uitvoering geven aan een opdracht; 
 • Om contact met u op te nemen als dat nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren; 
 • U te informeren over wijzigingen van de diensten en producten; 
 • Het leveren van een behandeling fysiotherapie volgens de wettelijke voorwaarden; 
 • Het kunnen controleren en identificeren van de cliënt/patiënt in de praktijk (legitimatieplicht); 
 • Voor overleg met, of verslag aan de huisarts/verwijzer en/of overige zorgverleners buiten de praktijk (alleen na uw toestemming); 
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten; 
 • Opstellen en uitvoeren van het voor u op maat gemaakte behandelplan; 
 • U te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is, bijvoorbeeld een afspraak maken of verzetten; 
 • Voor de financiële administratie en overige administratie, bijvoorbeeld bij het uitblijven van een betaling en de communicatie hierover met het incassobureau. Of voor een uitnodiging voor deelname aan een enquête. Maar ook voor de Landelijke database van de beroepsgroep KNGF. 

BASIS kracht verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Minderjarigen

BASIS kracht verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

BASIS kracht bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen; 

 • Alle personen die namens BASIS kracht van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. 
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; 
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is; 
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten; 
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen. 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van onze Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Wijzigingen in het Privacy Policy

BASIS kracht behoudt zich het recht voor deze privacy policy aan te passen. Elke aanpassing zal op onze website bekend worden gemaakt. Wij adviseren u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd.

Contactgegevens

BASIS kracht – Fysio, vitaliteit en sport
De Weel 56
1777 MT Hippolytushoef
[email protected]
06-47058888

Neem contact opNeem contact opBedankt voor je berichtje!

Ik neem zo snel mogelijk contact met je op.